Wet- en regelgeving

terug naar Aan de slag

Regelingen voor mantelzorgers

Werkende mantelzorgers kunnen gebruikmaken van verschillende wettelijke verlofregelingen. Cao-afspraken overstijgen de wettelijke regelingen. 

Vanuit de Arbowet en het Burgerlijk Wetboek heeft de werkgever een zorgplicht voor het organiseren en handhaven van een goede werkomgeving. Dit vraagt een proactieve houding van de werkgever. 

Wet Arbeid en Zorg 

Naast deze algemene regels gelden er binnen de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) specifieke verlofregelingen voor als je voor iemand zorgt, namelijk:

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact op nemen met de gemeente. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo.

De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. Je kunt hier terecht voor: 

  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • ondersteuning voor jou als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf 
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis 

Je vraagt de hulp aan bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente. De hulp kan geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of als zorg in natura. In het laatste geval regelt de gemeente de hulp. Soms moet je een eigen bijdrage betalen. 

Voor meer informatie kunnen mantelzorgers terecht bij hun gemeente.

Zorgverzekering

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. Je kunt bij hen terecht voor:

  • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
  • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
  • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
  • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg
  • zorg voor kinderen met een indicatie intensieve kindzorg

De zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering en een vrijwillige aanvullende verzekering.

In veel (aanvullende) zorgverzekeringen worden ondersteuningsmogelijkheden aangeboden voor mantelzorgers. Voor meer informatie kunnen mantelzorgers terecht bij hun zorgverzekeraar. Of kijk op www.informatielangdurigezorg.nl.

Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact