Langdurend zorgverlof

terug naar Wet- en regelgeving

Langdurend zorgverlof kunnen mantelzorgers opnemen als zij voor langere tijd moet zorgen voor: 

 • de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie je ongehuwd samenwoont; 
 • een kind tot wie de je als ouder in een familierechtelijke betrekking staat; 
 • een kind van de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie je ongehuwd samenwoont; 
 • een pleegkind dat blijkens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woont als jij en dat je als pleegouder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet verzorgt; 
 • een bloedverwant in de eerste of tweede graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen); 
 • degene die, zonder dat er sprake is van een arbeidsrelatie, deel uitmaakt van jouw huishouding; of 
 • degene met wie je anderszins een sociale relatie hebt, voor zover de te verlenen verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door jou moet worden verleend. 

In het geval er sprake is van een levensbedreigende ziekte of als een van de genoemde personen noodzakelijke verzorging nodig heeft.  

Per periode van 12 maanden heeft de mantelzorger recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat zij per week werkt. Werk deze 32 uur, dan heeft de mantelzorger recht op 192 uur verlof. In overleg met de werkgever kan de mantelzorger de verlofuren spreiden over de werkweek. 

Langdurend zorgverlof vraagt de mantelzorger minstens 2 weken, voordat het verlof wordt opgenomen, schriftelijk aan bij de werkgever. Daarbij geef de mantelzorger ook: 

 • aan wie verzorging nodig heeft,  
 • Wanneer het verlof ingaat,  
 • de omvang van het verlof,  
 • de voorgenomen duur van het verlof en 
 • de spreiding van de uren over de week of het anderszins overeengekomen tijdvak. 

De werkgever mag om informatie vragen om te beoordelen of de mantelzorger recht heeft op verlof (bijvoorbeeld een doktersverklaring). De werkgever hoeft geen salaris door te betalen over de uren dat het langdurig verlof geldt. In de cao kunnen hierover andere afspraken worden gemaakt. 

Het verlof kan alleen in geval van een zwaarwegend bedrijfsbelang geweigerd worden. Indien de werkgever niet een week voor het beoogde tijdstip van ingang van het verlof de beslissing op het verzoek schriftelijk heeft medegedeeld aan de werknemer, gaat het verlof in overeenkomstig het verzoek van de werknemer. 

Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact